Đến dự > Thông tin

본문 바로가기
Thông tin
home > Đến dự > Thông tin

Thông tin tham dự

Thời gian

 • Lịch trình 12.10 ~ 12. 2020
 • Thời gian làm việc 09:00 ~ 17:00
 • Địa điểm tổ chức Tan Binh Exhibition & Convention Center, Ho Chi Minh

Phí đăng ký

Phân loại Miễn phí
Đăng kí trước
Người có giấy mời
Đăng ký tại nơi tổ chức

Trình tự đăng ký

Pre-registration

 • 01 Đến quầy dành cho người đã đăng ký trước
 • 02 Xuất trình danh thiếp.
 • 03 Nhận thẻ dành cho khách tham dự
 • 04 Vào phòng triển lãm

On-site registration & Invitation letter holder

 • 01 Đến quầy dành cho người chưa đăng kí trước
 • 02 Điền tờ khai đăng ký và xuất trình giấy mời
 • 03 Nhận thẻ dành cho khách tham dự
 • 04 Vào phòng triển lãm
 • T. +82 2-6671-0741
 • E-mail. trade@gbexhibition.com
 • Copyright ⓒ K-QUARANTINE+GOODS VIETNAM 2020 All Rights Reserved