Chương trình kinh doanh > Họp bàn kinh doanhg

본문 바로가기
Họp bàn kinh doanhg
home > Chương trình kinh doanh > Họp bàn kinh doanhg

Họp bàn kinh doanhg

Phần mềm họp trực tuyến
A complimentary business matching platform
for K-QUARANTINE·BIO and GOODS in VIETNAM 2020

Phần mềm họp trực tuyến là nền tảng kết nối giữa khách hàng và doanh nghiệp tham gia chuyên dụng K-QUARANTINE, BIO and Goods. Phần mềm có tính năng cho phép khách hàng có thể tìm kiếm cao cấp theo loại sản phẩm hoặc theo phạm trù, có thể xem trước hồ sơ của công ty/ nhà cung cấp để lên lịch họp một cách hiệu quả. Nền tảng họp trực tuyến giúp người dùng có thể trải nghiệm và quản lý mạng trực tuyến giữa khách hàng và doanh nghiệp một cách hiệu quả, thông qua phòng trưng bày trực tuyến sản phẩm của doanh nghiệp tham gia, thông qua họp trực tuyến và hội nghị trực tuyến. Người dùng có thể kiểm tra mọi thông tin về công ty cũng như về sản phẩm của doanh nghiệp tham dự.

Cách tham dự

Phần mềm họp trực tuyến là dịch vụ miễn phí dành cho tất cả các doanh nghiệp và khách hàng đã đăng ký tham dự K-QUARANTINE,
BIO and GOODS in VIETNAM 2020.

Có muốn tham gia không?
  • T. +82 2-6671-0741
  • E-mail. trade@gbexhibition.com
  • Copyright ⓒ K-QUARANTINE+GOODS VIETNAM 2020 All Rights Reserved